antenna ad anello (telaio)

EN 60617: 10-05-01

: antenne - antenna ad anello (telaio)